محاسبه افزایش مدت خدمت کار با اشعه پرتوکاران

توجه: تلاش شده این محاسبات تا حد امکان بر اساس دستورالعمل احتساب افزایش مدت خدمت کار با اشعه باشد با این حال این محاسبات به صورت تقریبی و جهت اطلاع بوده و غیر قابل استناد است.

محاسبه قطعی پس از ارائه درخواست و مدارک مورد نیاز به واحد قانونی و توسط آن واحد انجام خواهد شد.

اطلاعات زیر را وارد نمایید و دکمه محاسبه را بزنید


ردیف1
فعالیتها/مراکز کار با پرتو
گروه پرتوکاری

افزایش مدت خدمت کار با اشعه